Je winkelwagen is leeg.
Verder winkelen

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht (PDF)

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn voor de verkoop van goederen verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt. De herroepingstermijn voor de verkoop van diensten verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Egardia, Uitbreidingstraat 84, 3e verdieping, 2600 Berchem, klantenservice.be@egardia.com, 03 808 03 63) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het Egardia herroepingsformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Je dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Egardia herroepingsformulier (PDF)

Dit formulier alleen invullen en opsturen als u de overeenkomst wilt herroepen

Egardia
Uitbreidingstraat 84
3e verdieping
2600 Berchem

e-mail: klantenservice.be@egardia.com
Telefoon: 03 808 03 63

Bericht aan Egardia:

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij deel ik u mede dat ik gebruik maak van mijn herroepingsrecht. Ik herroep onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/levering van de volgende dienst:
-…………………………………………………..
-…………………………………………………..

De producten zijn besteld op/de dienst is aangevraagd op: ...... / …… / …………
De producten zijn ontvangen op: ...... / …… / …………
Egardia-ordernummer: EO-………………

Met vriendelijke groet,
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats

Datum: ...... / …… / …………
Handtekening: ………………………………………………….*

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De terugbetaling zal plaatsvinden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval worden voor zulke terugbetalingen jou geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Als je hebt verzocht om de verrichting van diensten te laten starten tijdens de herroepingstermijn betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept geleverd is, vergeleken met de gehele uitvoering van de overeenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: • Producten die vervaardigd zijn volgens specificaties van de klant of duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
• Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
• Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
• Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
• Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
• Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
• Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• Diensten die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de herroepingstermijn waarbij de uitvoering is begonnen na voorafgaande instemming van de klant en de uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht;
• Overeenkomsten waarbij de klant de ondernemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de ondernemer bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere producten levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of producten van toepassing;
• De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
• Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.